Barion Pixel

OBCHODNÉ PODMIENKY – TOVAR (obchodné podmienky pre online produkty viď nižšie)

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti KYTIČKOVO, s.r.o. , so sídlom Športová 1286/17, 90024, Veľký Biel IČO: 53694121 zapísaná v Obchodnom registri, Okr. súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 151990/B, tel. 0911 711 129, e-mail: info@kytickovo.sk (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu https://kytickovo.sk

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako “kupujúci”).

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky)

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou.

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru deň, ktorý si kupujúci zvolil pri objednávke na internetovej stránke prípadne inak (mailom, správou na sociálnej sieti, sms správou) dohodol s predávajúcim. Kupujúci musí objednávať minimálne 2 dni vopred. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ktorú by chcel kupujúci mať doručenú v deň objednania alebo deň po objednaní.

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom na účet predávajúceho alebo elektronickou platbou. Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013.

4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

5. PREBRANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. V zmysle ustanovenia § 633 ods. 1 Obč. zákonníka dielo musí zodpovedať svojou povahou, rozsahom, akosťou a ďalšími vlastnosťami dohode účastníkov. Ak sú na vykonanie diela stanovené technické požiadavky, musí zhotoviteľ dbať, aby vykonanie tieto požiadavky spĺňalo.

6.2. Ak akosť diela nebola záväzne stanovená ani výslovne dohodnutá, je zhotoviteľ – podnikateľ povinný dielo dodať v akosti obvyklej. Zhotoviteľ musí postupovať odborne, t.j. spôsobom, akým sa obvykle pri vykonaní takéhoto diela na to kvalifikovanými osobami postupuje.
Povinnosť vykonať dielo riadne znamená vykonať ho v obvyklej kvalite a bez vád. Pokiaľ dielo nie je vykonané riadne, objednávateľ nie je povinný ho prevziať.

6.3. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy o dielo upravené v ustanovení § 642 ods. 2 Obč. zákonníka je spojené s nedostatkami na strane zhotoviteľa. Ide o preventívne právo na odstúpenie od zmluvy, ktorým objednávateľ môže zabrániť vzniku ďalších nepríjemností a prieťahov s ohľadom na postup prác zhotoviteľa. Pri tomto tzv. predpokladanom porušení zmluvy o dielo sa objednávateľovi umožňuje za určených podmienok odstúpiť od zmluvy až do zhotovenia diela. V prípadoch obavy objednávateľa z riadneho vykonania diela právo odstúpiť od zmluvy predpokladá vadnosť budúceho diela alebo oneskorenosť jeho vykonania, ktorá musí byť v dobe odstúpenia zrejmá, ďalej poskytnutie primeranej lehoty zhotoviteľovi objednávateľom na zjednanie nápravy a to, že ani v tejto lehote zhotoviteľ nápravu neurobil.

7. ZÁRUKA A SERVIS

7.1. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné, aby ste dodržali uskladnenie našich produktov pri teplote max. do 8°C a mali platný doklad o úhrade. Pre reklamáciu kvality a druhu objednaného produktu je potrebné, aby ste zachovali aspoň 75% pôvodného objemu produktu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať aj menej ako 75% objemu z tovaru.

V prípade oprávnenej reklamácie Vám produkt vymeníme, vrátime peniaze alebo sa dohodneme na inej forme kompenzácie.

7.2. Spôsob vrátenia tovaru: osobne na prevádzke Kytičkovo (Banskobystrická 10, 81106, Bratislava)

7.3. Spôsob vrátenia peňazí pri uznanej reklamácii: V hotovosti na prevádzke alebo prevodom na účet.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

8.2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

8.3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

8.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.5. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8.7. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu https://kytickovo.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.
Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.8. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

8.9. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@kytickovo.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

8.10. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.
Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf

8.11. Produkty Kytičkovo sú určené na priamu spotrebu a príp. uskladnenie je pri teplote max. do 8°C. Pri skladovaní odporúčame spotrebovať do 24 hodín.

OBCHODNÉ PODMIENKY – ONLINE PRODUKTY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Obchodné podmienky (ďalej ako “OP”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce

z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúcim je spoločnosť

KYTIČKOVO, s.r.o. , so sídlom Športová 1286/17, 90024, Veľký Biel, IČO: 53694121, tel. 0911 711 129,

e-mail: info@kytickovo.sk. Spoločnosť je zapísaná v zapísaná v Obchodnom registri, Okr. súd BA 1,

odd. SRO, vl. č. 151990/B (ďalej ako „Predávajúci“). Kupujúcim je akákoľvek osoba, ktorá

prostredníctvom webovej stránky Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v obchodných

podmienkach Predávajúceho (ďalej ako “Kupujúci”). Predmetom uzatvorenej kúpnej zmluvy je kúpa

a predaj on-line produktov v elektronickom obchode Predávajúceho na webovej stránke

https://www.kytickovo.sk/ (ďalej ako „Produkt/y“).

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a podmienky objednávky

2.1 Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí

vyžadovaných pri zadaní objednávky na webovej stránke Predávajúceho. Objednávka je návrhom

kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky

Predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú dodaním Produktu a riadi sa týmito OP.

3. Platobné a dodacie podmienky

3.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za Produkt nadobudnutý prostredníctvom webovej

stránky Predávajúceho v čase objednania Produktu. Predávajúci dodá Kupujúcemu produkt za kúpnu

cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku

Kupujúceho v prípade zrejmých chýb a nesprávností týkajúcich sa údajov a kúpnej ceny za dodaný

tovar. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú pripísaním na účet Predávajúceho. Predávajúci si

vyhradzuje vlastnícke právo k Produktom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená

na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je

odoslaná kupujúcemu elektronicky. Prevzatie Produktu Kupujúcim je možné až po jeho úplnom

zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3.2 Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté on-line Produkty a služby prostredníctvom

platobného systému na internetových stránkach Predávajúceho alebo priamym vkladom na účet

Predávajúceho.

3.3 Dodacia lehota pri on-line Produktoch je 48 hodín od prijatia platby Predávajúcim. Kupujúci

obdrží e-mailom prístupy k on-line Produktu. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína

plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet Predávajúceho. Dodacia lehota môže byť

predĺžená primerane k okolnostiam, ak je oneskorenie spôsobené okolnosťami nezavinenými

Predávajúcim. Predávajúci oznámi Kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný

porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie Kupujúceho.

3.4 Produkt je Kupujúcemu dodaný na e-mailovú adresu určenú Kupujúcim v objednávke. Voľba

spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru. Náklady na dodanie tovaru v

závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke Kupujúceho a v

potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej

požiadavky Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto

spôsobom dopravy.

4. Práva a povinnosti Kupujúceho

4.1 Kupujúci si objednáva Produkty, ktorých predaj sprostredkovane zabezpečí Predávajúci.

4.2 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za Produkty dodané Predávajúcim podľa platobných

podmienok vymedzených v týchto OP.

4.3 Kupujúci má povinnosť poskytnúť pravdivé informácie a podklady pre účely uzatvorenia kúpnej

zmluvy s Predávajúcim.

4.4 Kupujúci sa nebude vydávať za žiadnu osobu ani subjekt, ani nebude klamne informovať o tom,

že je s nejakou osobou alebo subjektom spojený. Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú

porušením týchto povinností Kupujúcim.

4.6 Kupujúci sa zaväzuje, že pri nakladaní s Produktom sa bude riadiť nasledujúcimi podmienkami:

Nebude v súvislosti s objednaním Produktov zverejňovať ani prevádzať žiadne hanlivé, výhražné,

obscénne, škodlivé, pornografické alebo iné nezákonné materiály alebo materiály, ktoré by mohli

nejakým spôsobom porušiť alebo obmedziť práva iných osôb (vrátane práv na duševné vlastníctvo,

práv na utajenie informácií alebo práv na ochranu súkromia), prípadne spôsobiť problémy alebo

nepríjemnosti.

Nebude kopírovať, sťahovať, reprodukovať, znovu publikovať, vysielať alebo iným spôsobom

prevádzať Produkty.

4.7 Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom

Predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať

poskytnuté Produkty výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom šíriť

ani sprostredkovávať tretím osobám. V prípade porušenia autorských práv Predávajúceho

akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú

pokutu vo výške 1.000,- EUR. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvná pokuta stanovená vo výške

1.000,- EUR je primeraná a zodpovedá prípadnej neoprávnenej činnosti zo strany Kupujúceho.

4.8 Kupujúci má povinnosť sa pravidelne zoznamovať s aktuálnym znením OP.

5. Práva a povinnosti Predávajúceho

5.1 Predávajúci má právo zasielať na e-mail Kupujúceho správy s novinkami a reklamným obsahom, a

to v prípade, že Kupujúci k tomu udelil výslovný súhlas zaškrtnutím príslušného poľa pri zadávaní

objednávky.

5.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie ním vyfakturovanej sumy od Kupujúceho.

5.3 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu zakúpený Produkt v súlade s týmito OP.

6. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

6.1 Predávajúci nezodpovedá za žiadne finančné, majetkové alebo iné prípadné škody, ktoré môžu

vzniknúť Kupujúcemu v súvislosti s dodaním Produktov od Predávajúceho.

6.2 V prípade výskytu vady na on-line produktoch či tovaroch Predávajúceho:

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto

odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak

tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to

Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako

vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva

prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné

vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné

neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci svoj súhlas s poskytnutím elektronického obsahu

inak ako na hmotnom nosiči a vyhlasuje, že je poučený, že vydaním tohto súhlasu stráca právo na

odstúpenie od zmluvy podľa ustanovenia §7 ods. 6 pís. l Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so

spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil

jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia

sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom

riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak Predávajúci na žiadosť

podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej

odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd. Návrh môže spotrebiteľ

podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj

prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Všetky osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Viac informácií o ochrane osobných údajov je k

dispozícii na https://www.kytickovo.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto OP môže Predávajúci priebežne meniť. Kupujúci sa vo vlastnom záujme so znením OP a ich

možnými zmenami pravidelne oboznamujú. Aktuálne znenie OP je účinné od zverejnenia na webovej

stránke.

10.2 Právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim je upravený týmito OP a platnými právnymi

predpismi SR.

10.3 Predávajúci a Kupujúci týmto vyhlasujú, že tento ich prejav vôle bol urobený slobodne a vážne,

nebol urobený v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.

10.4 Kupujúci čestne vyhlasuje, že všetky údaje poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé, úplné a

zodpovedajú skutočnosti. V prípade zmeny týchto údajov je Kupujúci povinný bezodkladne

informovať Predávajúceho o tejto zmene.